Общинска избирателна комисия Хисаря


РЕШЕНИЕ
№ 158-МИ
Хисаря, 23.03.2023

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради влязъл в сила акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

С Решение № РС-767-21-19 от 23.03.2022 г. на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество е установен конфликт на интереси по отношение на Бойко Цветанов Гавраилов - общински съветник в Общински съвет – Хисаря в качеството му на лице, заемащо публична длъжност по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ и е наложена глоба в размер на 5000,00 лева, както и е постановено отнемане в полза на Община Хисаря на сумата от 444,56 лева, представляваща възнаграждение за периода, в който е извършено нарушението.

Решение № РС-767-21-19 от 23.03.2022 г. на КПКОНПИ е обжалвано от Бойко Гавраилов пред Административен съд Пловдив. Постановено е Решение № 1363 от 13.07.2022 г. по адм. дело № 1259 / 2022 г. на Административен съд – Пловдив, с което е отхвърлена жалбата на Б. Гавраилов, от гр. Хисаря срещу решение № РС-767-21-19 от 23.03.2022 г. на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество за установен конфликт на интереси по отношение на него като общински съветник в Общински съвет – Хисаря в качеството му на лице, заемащо публична длъжност по смисъла на чл. 6, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ и наложената му глоба в размер на 5000,00 лева, както и постановеното отнемане в полза на Община Хисаря на сумата от 444,56 лева, представляваща възнаграждение за периода, в който е извършено нарушението.

Решение № 1363 от 13.07.2022 г. по адм. дело № 1259 / 2022 г. на Административен съд – Пловдив е обжалвано пред Върховен административен съд и е образувано административно дело № 10352 по описа на ВАС за 2022 г., Шесто отделение. С Решение № 2619 от 14.03.2023 г. по адм. дело № 10352 по описа на ВАС за 2022 г., Шесто отделение е оставено в сила Решение № 1363 от 13.07.2022 г. по адм. дело № 1259 / 2022 г. на Административен съд – Пловдив. Решението на ВАС е окончателно.

С писмо с вх. № 172 от 21.03.2023г. от входящия регистър на ОИК Хисаря, КПКОНПИ изпращат на ОИК Хисаря Решение № 2619 от 14.03.2023 г. по адм. дело № 10352 по описа на ВАС за 2022 г., Шесто отделение; Решение № 1363 от 13.07.2022 г. по адм. дело № 1259 / 2022 г. на Административен съд – Пловдив и Решение № 1598 от 19.09.2022 г. по адм. дело № 1259 / 2022 г. на Административен съд – Пловдив за допускане на поправка на очевидна фактическа грешка.

Предвид гореизложеното, налице е хипотезата на чл. 30, ал. 4, т. 11 от ЗМСМА, според която, пълномощията на общински съветник се прекратяват предсрочно при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по ЗПКОНПИ. При съобразяване с разпоредбата на чл. 30, ал. 7 от ЗМСМА, ОИК Хисаря следва в 3-дневен срок от получаване на документите, удостоворяващи обстоятелствата по чл. 30, ал. 4, т. 11 от ЗМСМА да обяви за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.

При съобразяване с разпоредбата на чл. 30, ал. 4, т. 11 и в срока по чл. 30, ал. 7 ЗМСМА, ОИК Хисаря действа при условията на обвързана компетентност, поради което следва да постанови решение, с което предсрочно да прекрати пълномощията на Бойко Цветанов Гавраилов - общински съветник в Общински съвет – Хисаря и да обяви за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.

Следващия в листата на ПП „ГЕРБ“ кандидат за общински съветник е Ангел ********** Веселинов с ЕГН: *************. Със Заявление с вх. № 173 от 23.03.2023г. от входящия регистър на ОИК Хисаря, Ангел Веселинов е заявил, че не желае да бъде избиран за общински съветник, тъй като към настоящия момент е назначен на длъжност Директор на Общинско предприятие „ОГС“ – гр. Хисаря и като такъв не би могъл да бъде общински съветник по аргумент на чл. 34, ал. 5, т. 1 от ЗМСМА. Със Заявлението е декларирал, че няма да подаде молба за освобождаването му от заеманата длъжност като Директор на Общинско предприятие „ОГС“ – гр. Хисаря в срока по чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА.

Предвид така изложената фактическа обстановка, и при съобразяване с постъпилото заявление от Ангел Веселинов, ОИК Хисаря следва да обяви за избран за общински съветник следващия в листата на ПП „ГЕРБ“ кандидат за общински съветник.

 

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 24 от Изборния кодекс, в изпълнение на чл. 30, ал. 4, т. 11, във връзка с чл. 30, ал. 7 от ЗМСМА, чл. 458, ал. 1 от ИК, при съобразяване със Заявление с вх. № 173 от 23.03.2023г. от Ангел Веселинов, във връзка с Решение № 131-МИ от 28.10.2019г., изменено с Решение № 141-МИ от 01.11.2019г., изменено с Решение № 154-МИ от 04.03.2020г. на Общинска избирателна комисия Хисаря и въз основа на получените данни от протоколите на СИК, Общинска избирателна комисия Хисаря, 

 

РЕШИ:

 

 1. ПРЕКРАТЯВА предсрочно пълномощията на БОЙКО ************* ГАВРАИЛОВ, с ЕГН:**********, избран за общински съветник от листата на ПП „ГЕРБ“ с Решение № 131-МИ от 28.10.2019г., изменено с Решение № 141-МИ от 01.11.2019г., изменено с Решение № 154-МИ от 04.03.2020г. на Общинска избирателна комисия Хисаря, поради установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество въз основа на влязъл в сила акт - Решение № 2619 от 14.03.2023 г. по адм. дело № 10352 / 2022 г., Шесто отделение на Върховен административен съд, с което е оставено в сила Решение № 1363 от 13.07.2022 г. по адм. дело № 1259 / 2022 г. на Административен съд – Пловдив.
 2. ОБЯВЯВА за избран за общински съветник следващия от листата на ПП „ГЕРБ“ – РАДОСЛАВ ************ МИШИН с ЕГН:**********.

III. Обезсилва издаденото на Бойко *********** Гавраилов Удостоверение за избран общински съветник № 7 от 06.11.2019г.

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения: няма.

 

На основание чл. 459, ал. 1 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 30, ал. 8 от ЗМСМА, настоящото решение подлежи на обжалване пред Административен съд Пловдив в седемдневен срок от обявяването му чрез ОИК Хисаря.

 

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...............................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................................

СЕКРЕТАР: .....................................

ЧЛЕНОВЕ:

1....................................

4. ...........................................

7. .....................................

2.....................................

5. ...........................................

8. .....................................

3.....................................

6. ............................................

9. .....................................

Председател: Диана Илиева Дишлиева

Зам. председател: Ангелина Петрова Петришка

Зам. председател: Ива Димова Дечевска

Секретар: Николай Бойнов Марковски

За секретар: Иван Боянов Мавров

За секретар: Мария Добрева Кинарова

За секретар: Мартин Мартинов Джинджев

За секретар: Минка Маринова Макавеева

За секретар: Пенка Иванова Дишкелова

За секретар: Стоян Тонов Тонов

За секретар: Тодорка Петкова Куковска

* Публикувано на 23.03.2023 в 17:57 часа

Календар

Решения

 • № 158-МИ / 23.03.2023

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради влязъл в сила акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

 • № 157-МИ / 06.07.2022

  относно: Запознаване с и обсъждане на Решение № 1231 от 27.06.2022г., постановено по адм. д. № 421 по описа на Административен съд – Пловдив за 2022г., ХІІІ състав.

 • № 156-МИ / 11.02.2022

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради установена несъвместимост със заеманата от него длъжност „общински съветник” за мандат 2019-2023 година въз основа на Доклад на Постоянната комисия по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси при Общински съвет – Хисаря - Комисия по §2, ал. 5 от ДР на ЗПКОНПИ и изпълнение на указание на ЦИК по чл. 57, ал. 1, т. 2 от ИК.

всички решения