Общинска избирателна комисия Хисаря


РЕШЕНИЕ
№ 156-МИ
Хисаря, 11.02.2022

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради установена несъвместимост със заеманата от него длъжност „общински съветник” за мандат 2019-2023 година въз основа на Доклад на Постоянната комисия по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси при Общински съвет – Хисаря - Комисия по §2, ал. 5 от ДР на ЗПКОНПИ и изпълнение на указание на ЦИК по чл. 57, ал. 1, т. 2 от ИК.

 

 

 

На 12.01.2022г. е проведено заседание на ОИК Хисаря, на което с оглед указанията на ЦИК, обективирани в писмо с изх. № МИ-15-1 от 05.01.2022г. е предложен проект на решение за предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради установена несъвместимост със заеманата от него длъжност „общински съветник” за мандат 2019-2023 година. Постановено е Решение № 155-МИ от 12.01.2022г. на ОИК Хисаря, което е решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4 от Изборния кодекс, поради липса на постигнато съгласие на 2/3 от мнозинството от присъстващите членове.

Срещу Решение № 155-МИ от 12.01.2022г. на ОИК Хисаря е подадена жалба от ПП „СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ПЪТ“, ЕИК 130502312, със седалище и адрес на управление: гр. София, Район Оборище, ул. „Васил Априлов“ № 12, представлявана от Ангел Димов. Образувано е административно дело № 200 по описа за 2022 година на Административен съд Пловдив, ХХVІІІ състав. По делото е постановено Решение № 236 от 11.02.2022г., с което се ОТХВЪРЛЯ жалбата на ПП „Социалистическа партия Български път“ гр. София против Решение № 155-МИ/12.01.2022 г. на Общинска Избирателна комисия - Хисаря, с което е отказано предсрочно прекратяване на правомощията на общинския съветник Атанас Петров Куковски.

Междувременно в ЦИК с вх. № МИ-06-127 от 25.01.2022 г. е постъпила жалба от Гатьо ****** Султанов – общински съветник в ОбС – Хисаря, с мандат 2019 – 2023 г., член на Постоянната комисия по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси при Общински съвет – Хисаря, Комисия по §2, ал. 5 от ДР на ЗПКОНПИ срещу Решение № 155-МИ от 12.01.2022г. на ОИК Хисаря. Въпреки, че Централната избирателна комисия счита, че жалбата е недопустима - поради липса на материално правен интерес на жалбоподателя от обжалване на решението на ОИК – Хисаря и просрочена, т.е. подадена след предвидения в чл. 88, ал. 1 от ИК тридневен срок, ЦИК приема, че депозираната жалба представлява по същността си сигнал, с който се сезира ЦИК за извършени нарушения на изборното законодателство, поради което приема същия за разглеждане.

Централната избирателна комисия счита, че решението на ОИК – Хисаря, страда от два от най-тежките пороци, обуславящи отмяната му – липса на мотиви и неизпълнение на изрично уредено в закон задължение на органа за произнасяне. Според ЦИК изброените пороци представляват такова съществено нарушение на правото на защита на заинтересованите лица, което да не може да обоснове санирането му занапред, а липсата на мотиви само по себе си е абсолютно отменително основание и достатъчно такова за обявяване на незаконосъобразността му. Въз основа на изложените по-горе мотиви и в противоречие с разпоредбата на чл. 30 ал. 8 от ЗМСМА и чл. 130, ал. 2 от АПК, определяща, че никой друг орган няма право да приеме за разглеждане дело, което вече се разглежда от съда, ЦИК постановява Решение № 1095-МИ от 01.02.2022г. с което е обявено за нищожно Решение № 155-МИ от 12.01.2022г. на ОИК Хисаря и е указано на Общинската избирателна комисия, „че следва да изпълни задължението си чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 24 от Изборния кодекс във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 11 във връзка с чл. 30, ал. 7 ЗМСМА, като се произнесе с решение при съобразяване на изложеното в мотивите на настоящото решение“.

Съгласно чл. 30, ал. 4, т. 11 от ЗМСМА: „Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.“ При наличие на обстоятелства обуславящи хипотезата на чл. 30, ал. 4, т. 11 от ЗМСМА, следва общинската избирателна комисия да обяви за избран за общински съветник следващия в листата кандидат по аргумент на чл. 30, ал. 7 от ЗМСМА.

В конкретния случай, ОИК Хисаря е сигнализирана с Доклад на Постоянната комисия по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси при Общински съвет – Хисаря - Комисия по §2, ал. 5 от ДР на ЗПКОНПИ. Докладът съдържа заключение за несъвместимост (извършени действия, нарушаващи забраната по Глава Осма, Раздел Втори от ЗПКОНПИ, във връзка с чл. 34, ал. 5, т. 3 от  ЗМСМА) на Атанас ****** Куковски, ЕГН ******* със заеманата от него длъжност „общински съветник” за мандат 2019-2023 година. Докладът е изготвен от Постоянната комисия по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси при Общински съвет – Хисаря, като е посочено, че комисията съвместява функциите на колективния орган по §2, ал. 5 от ДР на ЗПКОНПИ.

Легално определение за несъвместимост се съдържа в § 1, т. 7 от ДР на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (обн. ДВ, бр. 7/19.01.2018 г.-ЗПКОНПИ): „Несъвместимост" е заемането на друга длъжност или извършването на дейност, която съгласно Конституцията или закон е несъвместима с положението на лицето като заемащо висша публична длъжност“.

При наличие на установена несъвместимост със заеманата длъжност „общински съветник“, Комисията по §2, ал. 5 от ДР на ЗПКОНПИ в съответствие с разпоредбата на чл. 16 ал. 7 от НОРИПДУКИ изготвя доклад до органа по избора или назначаването съответно до общинския съвет или общинската избирателна комисия. При установена несъвместимост органът по чл. 16, ал. 9 от НОРИПДУКИ предприема действия по осъществяване на последиците от несъвместимостта, предвидени в съответните закони.

В хипотезата на чл. 30, ал. 4, т. 11, във връзка с ал. 7 от ЗМСМА, административният орган в лицето на Общинска избирателна комисия - Хисаря действа при условията на обвързана компетентност, поради което следва да постанови решение за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник.

 

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 24 от Изборния кодекс, в изпълнение на чл. 30, ал. 4, т. 11, във връзка с чл. 30, ал. 7 от ЗМСМА, в изпълнение на указание на ЦИК, обективирано в Решение № 1095-МИ от 01.02.2022г. на ЦИК, във връзка с Решение № 131-МИ от 28.10.2019г., изменено с Решение № 141-МИ от 01.11.2019г., изменено с Решение № 154-МИ от 04.03.2020г. на Общинска избирателна комисия Хисаря и въз основа на получените данни от протоколите на СИК, Общинска избирателна комисия Хисаря, 

РЕШИ:

 I .ПРЕКРАТЯВА предсрочно пълномощията на АТАНАС ****** КУКОВСКИ, с ЕГН *****, избран за общински съветник от листата на Местна коалиция "СДС (СДС, АБВ)" с Решение № 131-МИ от 28.10.2019г., изменено с Решение № 141-МИ от 01.11.2019г., изменено с Решение № 154-МИ от 04.03.2020г. на Общинска избирателна комисия Хисаря, поради установена несъвместимост със заеманата от него длъжност „общински съветник” за мандат 2019-2023 година въз основа на Доклад на Постоянната комисия по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси при Общински съвет – Хисаря - Комисия по §2, ал. 5 от ДР на ЗПКОНПИ и изпълнение на указание на ЦИК, обективирано в Решение № 1095-МИ от 01.02.2022г. на ЦИК.

II.ОБЯВЯВА за избран за общински съветник следващия от листата на Местна коалиция "СДС (СДС, АБВ)" – ЙОРДАНКА ****** ДЖИНСКА с ЕГН: *****.

III. Обезсилва издаденото на Атанас ***** Куковски Удостоверение за избран общински съветник № 6 от 06.11.2019г.

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения: няма.

 

На основание чл. 459, ал. 1 от Изборния кодекс настоящото решение подлежи на обжалване пред Административен съд Пловдив в седемдневен срок от обявяването му чрез ОИК Хисаря.

 

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...............................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................................

СЕКРЕТАР: .....................................

ЧЛЕНОВЕ:

1....................................

4. ...........................................

7. .....................................

2.....................................

5. ...........................................

8. .....................................

3.....................................

6. ............................................

9. .....................................

       

 

 

Публикувано на 11.02.2022 година в 18.15  часа.

 

 

 

Председател: Диана Илиева Дишлиева

Секретар: Николай Бойнов Марковски

* Публикувано на 11.02.2022 в 18:39 часа

Календар

Решения

  • № 158-МИ / 23.03.2023

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради влязъл в сила акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

  • № 157-МИ / 06.07.2022

    относно: Запознаване с и обсъждане на Решение № 1231 от 27.06.2022г., постановено по адм. д. № 421 по описа на Административен съд – Пловдив за 2022г., ХІІІ състав.

  • № 156-МИ / 11.02.2022

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради установена несъвместимост със заеманата от него длъжност „общински съветник” за мандат 2019-2023 година въз основа на Доклад на Постоянната комисия по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси при Общински съвет – Хисаря - Комисия по §2, ал. 5 от ДР на ЗПКОНПИ и изпълнение на указание на ЦИК по чл. 57, ал. 1, т. 2 от ИК.

всички решения