Общинска избирателна комисия Хисаря


РЕШЕНИЕ
№ 157-МИ
Хисаря, 06.07.2022

ОТНОСНО: Запознаване с и обсъждане на Решение № 1231 от 27.06.2022г., постановено по адм. д. № 421 по описа на Административен съд – Пловдив за 2022г., ХІІІ състав.

При постановяване на настоящото решение са взети предвид следните фактически и правни основания:

Със свое Решение № 156-МИ от 11.02.2022г., Общинска избирателна комисия Хисаря е прекратила предсрочно пълномощията на Атанас Петров Куковски, с ЕГН *******, избран за общински съветник от листата на Местна коалиция "СДС (СДС, АБВ)" с Решение № 131-МИ от 28.10.2019г., изменено с Решение № 141-МИ от 01.11.2019г., изменено с Решение № 154-МИ от 04.03.2020г. на Общинска избирателна комисия Хисаря, поради установена несъвместимост със заеманата от него длъжност „общински съветник” за мандат 2019-2023 година въз основа на Доклад на Постоянната комисия по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси при Общински съвет – Хисаря - Комисия по §2, ал. 5 от ДР на ЗПКОНПИ и в изпълнение на указание на ЦИК, обективирано в Решение № 1095-МИ от 01.02.2022г. на ЦИК и е обявила за избран за общински съветник следващия от листата на Местна коалиция "СДС (СДС, АБВ)" – Йорданка Видолова Джинска с ЕГН: **********.

Решение № 156-МИ от 11.02.2022г. на Общинска избирателна комисия Хисаря е обжалвано от Атанас Куковски пред Административен съд Пловдив, за което е образувано по адм. д. № 421 по описа на Административен съд – Пловдив за 2022г., ХІІІ състав.

Тъй като Решение № 156-МИ от 11.02.2022г. на Общинска избирателна комисия Хисаря е постановено в изпълнение на Решение № 1095-МИ от 01.02.2022г. на ЦИК, адм. дело № 421 по описа на Административен съд – Пловдив за 2022г. е спряно поради обжалване на Решението на ЦИК с доводи за неговата нищожност, като е образувано адм. дело № 473/2022г. по описа на Административен съд – Пловдив.

С Решение № 374 от 04.03.2022г., постановено по адм. дело № 473 по описа на Административен съд – Пловдив за 2022г., ХXVІІІ състав, е обявено за нищожно Решение № 1095-МИ от 01.02.2022г. на ЦИК, т.к. същото е издадено от ЦИК в нарушение на чл. 130, ал. 2 от АПК определящ, че никой друг орган няма право да приеме за разглеждане дело, което вече се разглежда от съда, и при липса на компетентност за издаването му по аргумент от същата норма.

Решение № 374 от 04.03.2022г., постановено по адм. дело № 473 по описа на Административен съд – Пловдив за 2022г., с което е обявено за нищожно Решение № 1095-МИ от 01.02.2022г. на ЦИК е обжалвано пред Върховния административен съд (ВАС) от Централната избирателна комисия. Образувано е административно дело № 2865/2022г. по описа на ВАС, което е приключило с Решение № 5548 от 08.06.2022г.

С Решение № 5548 от 08.06.2022г. на ВАС, постановено по административно дело № 2865/2022г. е оставено в сила Решение № 374 от 04.03.2022г., постановено по адм. дело № 473 по описа на Административен съд – Пловдив за 2022г., с което е обявено за нищожно Решение № 1095-МИ от 01.02.2022г. на ЦИК.

Предвид приключилите административни производства по обжалване на Решение № 1095-МИ от 01.02.2022г. на ЦИК, които се явяват преюдициални спрямо административно дело № 421 по описа на Административен съд – Пловдив за 2022г., последното е възобновено, като на 24.06.2022г. се проведе открито съдебно заседание.

Производството приключи с произнасяне на Решение № 1231 от 27.06.2022г., постановено по адм. д. № 421 по описа на Административен съд – Пловдив за 2022г., с което е обявено за нищожно Решение № 156-МИ от 11.02.2022г. на Общинска избирателна комисия Хисаря.

Решение № 1231 от 27.06.2022г., постановено по адм. д. № 421 по описа на Административен съд – Пловдив за 2022г. е получено на 06.07.2022г. и подлежи на обжалване пред Върховния Административен съд в 3 дневен срок от обявяването му.

След проведени дебати, членовете на ОИК Хисаря, единодушно считат, че решението на Административен съд – Пловдив, не следва да бъде обжалвано, тъй като Решение № 156-МИ от 11.02.2022г. на ОИК Хисаря е постановено в изпълнение на Решение 1095-МИ от 01.02.2022г. на ЦИК, което е обявено за нищожно с Решение на ВАС. Членовете на ОИК Хисаря споделят напълно мотивите на съда, които са следните: „След като Решение № 1095-МИ от 01.02.202г. на ЦИК е обявено за нищожно с влязло в сила решение на съда, то  решението на ОИК което е взето в изпълнение и на основание нищожното решение също е нищожно“.

Нищожността е форма на незаконосъобразност на административния акт. В зависимост от степента на допуснатия от административния орган порок, актът се преценява или като нищожен, или като незаконосъобразен и в първия случай се обявява неговата нищожност, а в другия - административният акт се отменя като незаконосъобразен, на някое от основанията, посочени в чл. 146 АПК. Нищожността е състояние или качество на административния акт, при което актът е лишен от правно действие и не поражда правни последици. Нищожният акт няма правна сила и е невалиден. Съдът само обявява неговата нищожност, т.е. само констатира пълната незаконосъобразност на нищожния административен акт. Административен акт, издаден въз основа на нищожен административен акт е също нищожен.

 

Поради изложеното по-горе и след проведено гласуване, както следва:

 

 Гласували „за“: Диана Дишлиева, Николай Марковски, Тодорка Куковска, Мария Кинарова, Минка Макавеева, Стоян Тонов, Пено Бойновски, Иван Мавров, Ангелина Петришка и Пенка Дишкелова – 10 гласа

 „Против“ – няма.

 

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 24 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 374 от 04.03.2022г., постановено по адм. дело № 473 по описа на Административен съд – Пловдив за 2022г., потвърдено с Решение № 5548 от 08.06.2022г. на ВАС, постановено по административно дело № 2865/2022г., Общинска избирателна комисия Хисаря, 

 

РЕШИ:

Да не се обжалва Решение № 1231 от 27.06.2022г., постановено по адм. д. № 421 по описа на Административен съд – Пловдив за 2022г., ХІІІ състав пред Върховния административен съд.

Председател: Диана Илиева Дишлиева

Секретар: Николай Бойнов Марковски

* Публикувано на 06.07.2022 в 17:57 часа

Календар

Решения

  • № 158-МИ / 23.03.2023

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради влязъл в сила акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

  • № 157-МИ / 06.07.2022

    относно: Запознаване с и обсъждане на Решение № 1231 от 27.06.2022г., постановено по адм. д. № 421 по описа на Административен съд – Пловдив за 2022г., ХІІІ състав.

  • № 156-МИ / 11.02.2022

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради установена несъвместимост със заеманата от него длъжност „общински съветник” за мандат 2019-2023 година въз основа на Доклад на Постоянната комисия по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси при Общински съвет – Хисаря - Комисия по §2, ал. 5 от ДР на ЗПКОНПИ и изпълнение на указание на ЦИК по чл. 57, ал. 1, т. 2 от ИК.

всички решения