13.03.2016

Съобщение

Назначените членове на секционни избирателни комисии за провеждане  на първи тур на новите избори за   кмет на кметство в с. Ново Железаре, проведен на 13.03.2016г., продължават да изпълняват функциите и задълженията си по провеждане на изборите и при  втори тур- 20.03.2016г.

            ОИК умолява политическите субекти да уведомят представителите си в СИК.

17.02.2016

Съобщение

ОИК –Хисар, напомня относно следното:

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници. Публичен регистър на застъпниците.

 1. Застъпниците се регистрират в Общинска избирателна комисия – Хисар всеки работен ден от 09:00 до 12:00 часа до 11.03.2016 включително чрез:

-   Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 68-МИ от изборните книжа), подадено до 11 март 2016 г. - един ден преди изборния ден. Заявлението се подписва от представляващия/те партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

-  Към заявлението задължително се представя списък по образец на хартиен носител в единекземпляр (Приложение № 68-МИ от изборните книжа) и на технически носител в електронен вид excel формат. Списъкът се подписва от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

 1.  Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа, могат да подават допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване изискванията на т. 1 от настоящото решение. Заявлението следва да отговаря на изискванията по т. 1. и се завежда се във Входящия регистър на заявленията за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници на страница втора от същия.
 2. Общинската избирателна комисия приема решение за регистрация и издава удостоверения на регистрираните застъпници. Застъпниците се легитимират с издаденото удостоверение за периода от регистрирането им до обявяването на резултатите от изборите, съответно втория тур на избор за кмет където такъв е произведен, а в изборния ден и с утвърдения отличителен знак.
 3. Всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район.
 4. Заместващите застъпници се регистрират в съответната ОИК до изборния ден по реда на т. 4 чрез предложение по образец(Приложение № 69-МИ от изборните книжа) и на технически носител в електронен вид excel формат.
06.02.2016

Съобщение

ИЗБИРАТЕЛНО ПРАВО НА ГРАЖДАНИТЕ

КОИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ИМАТ ПРАВО ДА ИЗБИРАТ И ГЛАСУВАТ В НОВИТЕ И ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ на 13 март 2016 г.

          На 13.03.2016 г. при произвеждане на нови и частични избори за кметове на кметства има право да гласува български гражданин, който:

- е навършил 18 години към изборния ден включително;

- не е поставен под запрещение; - не изтърпява наказание лишаване от свобода;

- към 12.09.2015 г. има адресна регистрация по постоянен и по настоящ адрес на територията на страната и поне единият от адресите е на територията на кметството, което означава:

а) постоянен и настоящ адрес на територията на кметството, в което ще гласува, или

б) постоянен адрес на територията на кметството, в което ще гласува, и настоящ адрес на територията на друго населено място в Република България, или

в) към 12.09.2015 г. има настоящ адрес на територията на кметството, в което ще гласува, и постоянен адрес на територията на друго населено място в Република България.

В този случай, за да бъде допуснат да гласува, избирателят трябва да е поискал до 27.02.2016 г. пред администрацията на съответното кметство по настоящ адрес вписване в избирателния списък по настоящ адрес. В случаите на букви „а“ и „б“ избирателят се включва в избирателния списък от общинската администрация.

          В случаите на буква „в“ избирателят се включва в избирателния списък след подаване от него на заявление (Приложение № 12-МИ) за гласуване по настоящ адрес. Избирател с настоящ адрес на територията на кметството, който не е подал заявление до 27.02.2016 г., не може да бъде дописван в избирателния списък в деня на изборите от СИК. Избирател, който е променил адресната си регистрация след 12.09.2015 г., няма право да гласува в населеното място по новата си регистрация, ако там се произвеждат избори, но може да гласува в населеното място по предишната си адресна регистрация, ако там се произвеждат избори. 2 Гласуването в нарушение на Изборния кодекс и изброените по- горе права представлява престъпление по чл 168 от НК, което се наказва с пробация до шест месеца или с глоба от сто до триста лева.

          КОИ ГРАЖДАНИ НА ДРУГА ДЪРЖАВА – ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ИМАТ ПРАВО ДА ГЛАСУВАТ В НОВИТЕ И ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ на 13 март 2016 г.

Може да гласува и гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който: - е навършил 18 години към изборния ден включително; - не е поставен под запрещение; - не изтърпява наказание лишаване от свобода; - не е лишен от правото да избира в държавата-членка на която е гражданин; - има статут на постоянно или продължително пребиваване в Република България, подал е декларация в общинската администрация да бъде вписан в избирателния списък по адрес на пребиваване или е гласувал на предходните местни избори и няма промяна на декларираните обстоятелства, като: адресът му на пребиваване е на територията на кметството, в което ще гласува, към 12.09.2015 г. включително. Повече информация можете да намерите на интернет страницата на ЦИК в раздел „Нови избори“ (https://www.cik.bg/bg/111) и раздел „Частични избори“ (https://www.cik.bg/bg/112).

04.02.2016

Съобщение

Общинска избирателна комисия Хисаря, определи дата за провеждане на жребий за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетината за новите избори за кмет на кметство  13.03.2016 г., както следва: 10 февруари 2016 г. (сряда) от 16.30 часа в заседателната зала на Община Хисаря. В жребия участват независимите кандидати, партиите, коалициите и местните коалиции, регистрирали в ОИК Хисаря, кандидати за участие в новите  избори за кмет на кметство на 13.03.2016 г.Тегленето на жребия ще се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрираните от тях кандидати за участие новите избори за кмет на кметство  на 13.03.2016 г., наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване.

29.01.2016

Съобщение

      Началният срок за подаване на документи за регистрация на на кандидатски листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК –Хисаря за участие в новите  изборите за общински съветници и кметове на 13 март  2016 г. е 01 февруари  2016 г., 9.00 ч. Документите се приемат всеки календарен ден от 9.00 до 17.00 ч. Крайният срок за подаване на документи за регистрация е 09 февруари 2016 г. не по късно от 18.00 ч. Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до 3 дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 18.00 ч.на  09 февруари 2016 г.

26.01.2016

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНА  ХИСАРЯ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

 

ЗА НОВИТЕ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО НА 13.03.2016г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

      Началният срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в Общинска избирателна комисия в община Хисаря за участие в новите избори за общински съветници и кметове на 13 март 2016 г. е 28 януари 2016 г., 9.00 ч. Документите се приемат всеки календарен ден от 9.00 до 17.00 ч. Крайният срок за подаване на документи за регистрация е 01 февруари  2016 г. не по късно от 18.00 ч. Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия. ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до 3 дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 18.00 ч. на 01 февруари 2016г.

30.10.2015

Съобщение

Назначените членове на секционни избирателни комисии за провеждане  на първи тур на изборите за общински съветници и кметове, проведен на 25.10.2015г., продължават да изпълняват функциите и задълженията си по провеждане на изборите и при произвеждане на втори тур- 01.11.2015г.

            ОИК умолява политическите субекти да уведомят представителите си в СИК.

17.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия Хисаря, определи секции на първия етаж /партер/ за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в сгради с не повече от един етаж или секции на горния етаж в  изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. и национален референдум на 25 октомври 2015 г. , както следва:

       

№ на район

Район

номер на секция

Адрес на секцията

01

Хисаря

163700001

ЦОП-Квартирно бюро-   1-ви етаж, ул. "Аугуста" № 16

02

Хисаря

163700004

Читалище Иван Вазов - 1-ви етаж, ул."Ген. Гурко" №23

 Избирателите с увредено зрение  или със затруднения в придвижването имат право да гласуват в избирателна секция, различна от тази, в чийто списък са включени, във връзка с което районните администрации следва да предприемат мерки, позволяващи на тези лица да гласуват в изборния ден.

13.10.2015

Съобщение

 

 

До парламентарно представените партии с квоти в секционните избирателни комисии на територията на община Хисаря

 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И  ГОСПОДА,

          Във връзка с предстоящите обучения на секционните избирателни комисии, Ви уведомяваме, че същото ще се проведе на 20.10.2015 г. /вторник, съгласно следния  график:

район

Представители на ОИК-Хисаря

Дата/час

Гр. Хисаря, Читалище „Иван Вазов”

Пено Стоянов Бойновски

Костадин Атанасов Атанасов

Минка Маноилова Рахова

20.10.2015 година

11:00 часа

 

с.Старосел, битов комбинат

Пено Стоянов Бойновски

Костадин Атанасов Атанасов

Минка Маноилова Рахова

20.10.2015 година

13:00 часа

 

 

Моля да направите всичко възможно до 19.10.2015 да ни представите възможно най-актуалните промени на членовете на секционните комисии от своите квоти, за да можем да уведомим правилните хора. На самото обучение, както и на предходни обучения, на представител на всяка секционна комисия/по правило – на председателя, но ако го няма – на друг от същата СИК/, се връчва папка с методически указания, списък на комисията и телефони, за да могат да осъществят те връзка помежду си.

          Настоящата молба е продиктувана от обективната вероятност при забавяне с промените от Ваша страна да се стигне до организационен проблем в деня преди изборите, когато се раздават изборните книжа и материали и се подготвят секциите по места, както и в самият ден на изборите, при отваряне на секциите и започване на работата на комисиите.

          Разчитаме на вашият професионализъм и на разбиране.

          С пожелания за успешна кампания.

          ОИК ХИСАРЯ

 

13.10.2015

Съобщение

 

 

ОТНОСНО:  представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК-Хисаря,  упълномощени за деня на изборите за общински съветници и за кметове - 25.10.2015г., съгласно  Решение № 2224-НР от 16.09.2015 г. и Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.  

Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден.

Списъкът на представителите  се представя в ОИК-Хисаря ОСВЕН на хартиен носител и в електронен вид /на електронен носител в excel формат по образец описан в Приложение №68-МИ

В Списъка представителите се номерират съобразно последователността на вписването им.

Последен срок за представяне на СПИСЪКА с имената на представителите  – 24 октомври 2015 г., 17:00 часа. Списъкът на хартия трябва да е подписан от представляващ партия, коалиция, МК или ИК, или от изрично упълномощено лице.

ДО 24 октомври 2015 г. всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, чрез представляващите ги, могат да оттеглят ПИСМЕНО пред ОИК пълномощното на свой представител.

При евентуално произвеждане на втори тур за избор на кмет, упълномощените за първия тур представители на кандидатите за кмет участващи във втория тур, запазват статута си. Между двата тура могат да се упълномощят и нови представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, чиито кандидати участват във втори тур.

 

Внимание! Броят на представителите  на всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на секциите на територията на община Хисаря.

 

 

01.10.2015

Съобщение

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерството на регионалното развитие благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

- През  Интернет  на адрес http://www.grao.bg/elections/ Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път и да се регистрират издадените "Удостоверения за гласуване в определено населено място“ от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.

- Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

30.09.2015

Съобщение

Ние, членовете на ОИК Хисаря, с настоящето отправяме препоръка към всички участници в изборния процес във връзка с произвеждането на местните избори на 25.10.2015 г. да спазват разпоредбите на Изборния кодекс, отнасящи се до дейността им по време на предстоящите избори.

30.09.2015

Съобщение

Съгласно Решение № 2113 – МИ/11.09.2015 год. на ЦИК, застъпници се регистрират в съответната Общинска избирателна комисия до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 68 – МИ от изборните книжа), подадено до 23 октомври 2015 год. – един ден преди изборния ден. Заявлението се подписва от представляващия партията или коалицията или от изрично упълномощено от тях лице. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

Към заявлението задължително се представя списък по образец на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 68 – МИ от изборните книжа) и на технически носител в електронен вид. Списъкът се подписва от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/е.

Общинска избирателна комисия Хисаря приема решение за регистрация и издава удостоверение на регистрираните застъпници в един екземпляр, по образец (Приложение № 72 – МИ от изборните книжа). Застъпниците се легитимират с издаденото удостоверение за периода от регистрирането им до обявяването на резултатите от изборите, съответно втория тур на избор за кмет, където такъв е произведен, а в изборния ден и с утвърдения отличителен знак.

Заместващите застъпници се регистрират в съответната ОИК до изборния ден чрез предложение по образец ( Приложение № 69 – МИ от изборните книжа). С Решението си ОИК регистрира заместващия застъпник и заличава регистрацията на заместения застъпник. ОИК издава удостоверение на регистрирания заместващ застъпник.

 

29.09.2015

Съобщение

С РЕШЕНИЕ № 143/29.09.2015 г. ОИК ХИСАРЯ 

 1. ЗАЛИЧАВА  регистрацията на кандидата по позиция № 1  – Коста Стаменов Фърков в кандидатска листа за общински съветници на ПАРТИЯ НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ, регистрирана с Решение № 129/22.09.2015г. на ОИК – Хисаря.

     ОБЕЗСИЛВА издаденото от ОИК – Хисаря  Удостоверение № 123 / 22.09.2015г. за регистрация.

 1.  ЗАЛИЧАВА регистрацията на кандидатаза кмет на община Хисаря – Коста Стаменов Фърков предложен от ПАРТИЯ НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ, регистрирана с Решение № 128/22.09.2015г. на ОИК – Хисаря.

     ОБЕЗСИЛВА издаденото от ОИК – Хисаря Удостоверение №10 / 22.09.2015г. за регистрация.

29.09.2015

Съобщение

С РЕШЕНИЕ № 144/29.09.2015 г. ОИК ХИСАРЯ

ЗАЛИЧАВА  регистрацията на кандидата по позиция № 2  – Латинка Атанасова Драгоева в кандидатска листа за общински съветници на ПАРТИЯ АТАКА, регистрирана с Решение № 122/22.09.2015г. на ОИК – Хисаря.

ОБЕЗСИЛВА издаденото от ОИК – Хисаря  Удостоверение № 107 / 22.09.2015г. за регистрация.

23.09.2015

Съобщение

ОИК Хисар съобщава поредните номера в бюлетините за гласуване за общински съветници и за кметове на 25.10.2015г., на партиите,коалициите, местните коалиции и независимите кандидати регистрирани в ОИК- Хисар за участие в местни избори за общински съветници:

№ 

Политическа партия (коалиция)/ инициативен комитет

1.      

ПП „Движение напред България”

2.      

ПП „Движение 21”

3.      

ПП „Български демократичен център”

4.      

ПП „Българска Социалистическа Партия”

5.      

ПП „Кауза България”

6.      

Коалиция от ПП „Народен съюз”

7.      

ПП „Обединена социалдемокрация”

8.      

ПП „Нова алтернатива”

9.      

Коалиция „Българска Радикална Левица”

10.                        

Божана Янколова Пампурова

11.                        

Илина Маринова Костова

12.                        

Местна коалиция „Промяна”

13.                        

Местна коалиция „Коалиция за Хисар”

14.                        

ПП „Партия на зелените”

15.                        

ПП „Национално движение за права и свободи”

16.                        

ПП „Единна Народна Партия”

17.                        

ПП “ГЕРБ“

18.                        

ПП „Национален фронт за спасение на България”

19.                        

ПП „Атака”

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 245 / 08.02.2018

  относно: ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА на общински съветник Пенка Йотова Ганева, избрана от листата на ПП ГЕРБ и обявяването на избран за общински съветник следващия в листата кандидат

 • № 244 / 22.10.2016

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на НЕНКО ВИДОЛОВ КОСТОВ, общински съветник в община Хисаря от партия НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ и обявяване за избран следващия от листата

 • № 243 / 25.04.2016

  относно: Достъп до запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от предшестващи избори

всички решения