Общинска избирателна комисия Хисаря


РЕШЕНИЕ
№ 154-МИ
Хисаря, 04.03.2020

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подаване на оставка по смисъла на чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА и поради установяване на неизбираемост по смисъла на чл. 30, ал. 4, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с допусната техническа грешка в Решение № 131-МИ от 28.10.2019г., изменено с Решение № 141-МИ от 01.11.2019г. на ОИК – Хисаря в частта при определяне на преференциите, с които е гласувано за листата на Местна коалиция “СДС (СДС, АБВ)“

 

На основание чл. 87, ал. 1, т. 24, чл. 453 и чл. 454 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 3 и т. 12 и чл. 30, ал. 7 от ЗМСМА, в изпълнение на Решение № 2347 от 18 ноември 2019 год. на Административен съд - Пловдив, VІІІ-ми състав, постановено по административно дело № 3472 по описа на съда за 2019г. и като взе предвид подадена оставка от Десислава Иванова Видинска – общински съветник, във връзка с Решение № 131-МИ от 28.10.2019г., изменено с Решение № 141-МИ от 01.11.2019г. на Общинска избирателна комисия Хисаря и въз основа на получените данни от протоколите на СИК, Общинска избирателна комисия Хисаря, 

РЕШИ:

I. Изменя Решение № 131-МИ от 28.10.2019г. на Общинска избирателна комисия Хисаря в частта по т. V от решението, касаещо разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на Местна коалиция "СДС (СДС, АББ)", както следва:

„V. Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва:

 

№ в бюле-тина-та

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

№ в под-режда-нето

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

№ на спи-сък

Брой

предпо-читания

67

Местна коалиция "СДС (СДС, АББ)"

1

АТАНАС ПЕТРОВ КУКОВСКИ

А

340

2

НАЙДЕН ПАВЛОВ ПАВЛОВ

А

157 (96)

3

БОРИС ИВАНОВ ВИТЕВ

А

85

4

РАНГЕЛ ЕМИЛЕВ СПАСОВ

Б

53

5

ЙОРДАНКА ВИДОЛОВА ДЖИНСКА

Б

39

6

СТОЯН ИЛИЕВ ВЕЛКОВ

Б

37

7

СТАНЬО ДАНЧЕВ ЦОКОВСКИ

Б

68

8

ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ВИДИНСКА

Б

69

9

РАДОСТИНА ИЛИЕВА ТОСКОВА

Б

12

10

СТЕЛИЯН ПЛАМЕНОВ ШАЛСКИ

Б

56

11

ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ ВЛАСЕВ

Б

22

12

ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА НЕЙЧЕВА

Б

14

13

МАРКО ЛАЗАРОВ ПОПОВ

Б

6

14

ПЕТКО ТОДОРОВ НЕЙЧЕВ

Б

17

15

ТАТЯНА КРАСИМИРОВА ЦВЕТКОВА

Б

3

16

ТАНЧО НИКОЛОВ ШАПКАРОВ

Б

16

17

ИВАН ПЕТКОВ ЖУТЕВ

Б

13

 II. ПРЕКРАТЯВА пълномощията на ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ВИДИНСКА, с ЕГН **********, избрана за общински съветник от листата на Местна коалиция "СДС (СДС, АБВ)" с Решение № 131-МИ от 28.10.2019г., изменено с Решение № 141-МИ от 01.11.2019г. на ОИК – Хисаря, поради подаване на оставка по смисъла на чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА и поради установяване на неизбираемост по смисъла на чл. 30, ал. 4, т. 12 от ЗМСМА и предвид фактическите и правни изводи на Решение № 2347 от 18 ноември 2019 год. на Административен съд - Пловдив, VІІІ-ми състав, постановено по административно дело № 3472 по описа на съда за 2019г., потвърдено с Решение № № 1694 от  03.02.2020г. на Върховният административен съд на Република България -Четвърто отделение по административно дело № 14673/2019г.

III. ОБЯВЯВА за избран за общински съветник следващия от листата на Местна коалиция "СДС (СДС, АБВ)" – РАНГЕЛ ЕМИЛЕВ СПАСОВ с ЕГН:**********.

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения: няма.

 

На основание чл. 459, ал. 1 от Изборния кодекс настоящото решение подлежи на обжалване пред Административен съд Пловдив в седемдневен срок от обявяването му чрез ОИК Хисаря.

 

Председател: Диана Илиева Дишлиева

Зам. председател: Ангелина Петрова Петришка

Секретар: Николай Бойнов Марковски

За секретар: Иван Боянов Мавров

За секретар: Мария Добрева Кинарова

За секретар: Мартин Мартинов Джинджев

За секретар: Минка Маринова Макавеева

За секретар: Пено Стоянов Бойновски

За секретар: Стоян Тонов Тонов

За секретар: Тинка Иванова Салутска

За секретар: Тодорка Петкова Куковска

* Публикувано на 04.03.2020 в 18:17 часа

Календар

Решения

  • № 154-МИ / 04.03.2020

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подаване на оставка по смисъла на чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА и поради установяване на неизбираемост по смисъла на чл. 30, ал. 4, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с допусната техническа грешка в Решение № 131-МИ от 28.10.2019г., изменено с Решение № 141-МИ от 01.11.2019г. на ОИК – Хисаря в частта при определяне на преференциите, с които е гласувано за листата на Местна коалиция “СДС (СДС, АБВ)“

  • № 153-МИ / 27.11.2019

    относно: Упълномощаване на членове на Общинска избирателна комисия Хисаря, които да присъстват при необходимост от отваряне на помещението, определено от кмета на общината по чл. 445, ал. 8 ИК

  • № 152-МИ / 27.11.2019

    относно: Предаване на Общинска администрация Хисаря на изборните книжа и материали след произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

всички решения