30.10.2015

Съобщение

Назначените членове на секционни избирателни комисии за провеждане  на първи тур на изборите за общински съветници и кметове, проведен на 25.10.2015г., продължават да изпълняват функциите и задълженията си по провеждане на изборите и при произвеждане на втори тур- 01.11.2015г.

            ОИК умолява политическите субекти да уведомят представителите си в СИК.

17.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия Хисаря, определи секции на първия етаж /партер/ за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в сгради с не повече от един етаж или секции на горния етаж в  изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. и национален референдум на 25 октомври 2015 г. , както следва:

       

№ на район

Район

номер на секция

Адрес на секцията

01

Хисаря

163700001

ЦОП-Квартирно бюро-   1-ви етаж, ул. "Аугуста" № 16

02

Хисаря

163700004

Читалище Иван Вазов - 1-ви етаж, ул."Ген. Гурко" №23

 Избирателите с увредено зрение  или със затруднения в придвижването имат право да гласуват в избирателна секция, различна от тази, в чийто списък са включени, във връзка с което районните администрации следва да предприемат мерки, позволяващи на тези лица да гласуват в изборния ден.

13.10.2015

Съобщение

 

 

ОТНОСНО:  представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК-Хисаря,  упълномощени за деня на изборите за общински съветници и за кметове - 25.10.2015г., съгласно  Решение № 2224-НР от 16.09.2015 г. и Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.  

Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден.

Списъкът на представителите  се представя в ОИК-Хисаря ОСВЕН на хартиен носител и в електронен вид /на електронен носител в excel формат по образец описан в Приложение №68-МИ

В Списъка представителите се номерират съобразно последователността на вписването им.

Последен срок за представяне на СПИСЪКА с имената на представителите  – 24 октомври 2015 г., 17:00 часа. Списъкът на хартия трябва да е подписан от представляващ партия, коалиция, МК или ИК, или от изрично упълномощено лице.

ДО 24 октомври 2015 г. всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, чрез представляващите ги, могат да оттеглят ПИСМЕНО пред ОИК пълномощното на свой представител.

При евентуално произвеждане на втори тур за избор на кмет, упълномощените за първия тур представители на кандидатите за кмет участващи във втория тур, запазват статута си. Между двата тура могат да се упълномощят и нови представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, чиито кандидати участват във втори тур.

 

Внимание! Броят на представителите  на всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на секциите на територията на община Хисаря.

 

 

13.10.2015

Съобщение

 

 

До парламентарно представените партии с квоти в секционните избирателни комисии на територията на община Хисаря

 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И  ГОСПОДА,

          Във връзка с предстоящите обучения на секционните избирателни комисии, Ви уведомяваме, че същото ще се проведе на 20.10.2015 г. /вторник, съгласно следния  график:

район

Представители на ОИК-Хисаря

Дата/час

Гр. Хисаря, Читалище „Иван Вазов”

Пено Стоянов Бойновски

Костадин Атанасов Атанасов

Минка Маноилова Рахова

20.10.2015 година

11:00 часа

 

с.Старосел, битов комбинат

Пено Стоянов Бойновски

Костадин Атанасов Атанасов

Минка Маноилова Рахова

20.10.2015 година

13:00 часа

 

 

Моля да направите всичко възможно до 19.10.2015 да ни представите възможно най-актуалните промени на членовете на секционните комисии от своите квоти, за да можем да уведомим правилните хора. На самото обучение, както и на предходни обучения, на представител на всяка секционна комисия/по правило – на председателя, но ако го няма – на друг от същата СИК/, се връчва папка с методически указания, списък на комисията и телефони, за да могат да осъществят те връзка помежду си.

          Настоящата молба е продиктувана от обективната вероятност при забавяне с промените от Ваша страна да се стигне до организационен проблем в деня преди изборите, когато се раздават изборните книжа и материали и се подготвят секциите по места, както и в самият ден на изборите, при отваряне на секциите и започване на работата на комисиите.

          Разчитаме на вашият професионализъм и на разбиране.

          С пожелания за успешна кампания.

          ОИК ХИСАРЯ

 

01.10.2015

Съобщение

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерството на регионалното развитие благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

- През  Интернет  на адрес http://www.grao.bg/elections/ Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път и да се регистрират издадените "Удостоверения за гласуване в определено населено място“ от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.

- Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

30.09.2015

Съобщение

Съгласно Решение № 2113 – МИ/11.09.2015 год. на ЦИК, застъпници се регистрират в съответната Общинска избирателна комисия до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 68 – МИ от изборните книжа), подадено до 23 октомври 2015 год. – един ден преди изборния ден. Заявлението се подписва от представляващия партията или коалицията или от изрично упълномощено от тях лице. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

Към заявлението задължително се представя списък по образец на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 68 – МИ от изборните книжа) и на технически носител в електронен вид. Списъкът се подписва от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/е.

Общинска избирателна комисия Хисаря приема решение за регистрация и издава удостоверение на регистрираните застъпници в един екземпляр, по образец (Приложение № 72 – МИ от изборните книжа). Застъпниците се легитимират с издаденото удостоверение за периода от регистрирането им до обявяването на резултатите от изборите, съответно втория тур на избор за кмет, където такъв е произведен, а в изборния ден и с утвърдения отличителен знак.

Заместващите застъпници се регистрират в съответната ОИК до изборния ден чрез предложение по образец ( Приложение № 69 – МИ от изборните книжа). С Решението си ОИК регистрира заместващия застъпник и заличава регистрацията на заместения застъпник. ОИК издава удостоверение на регистрирания заместващ застъпник.

 

30.09.2015

Съобщение

Ние, членовете на ОИК Хисаря, с настоящето отправяме препоръка към всички участници в изборния процес във връзка с произвеждането на местните избори на 25.10.2015 г. да спазват разпоредбите на Изборния кодекс, отнасящи се до дейността им по време на предстоящите избори.

29.09.2015

Съобщение

С РЕШЕНИЕ № 144/29.09.2015 г. ОИК ХИСАРЯ

ЗАЛИЧАВА  регистрацията на кандидата по позиция № 2  – Латинка Атанасова Драгоева в кандидатска листа за общински съветници на ПАРТИЯ АТАКА, регистрирана с Решение № 122/22.09.2015г. на ОИК – Хисаря.

ОБЕЗСИЛВА издаденото от ОИК – Хисаря  Удостоверение № 107 / 22.09.2015г. за регистрация.

29.09.2015

Съобщение

С РЕШЕНИЕ № 143/29.09.2015 г. ОИК ХИСАРЯ 

 1. ЗАЛИЧАВА  регистрацията на кандидата по позиция № 1  – Коста Стаменов Фърков в кандидатска листа за общински съветници на ПАРТИЯ НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ, регистрирана с Решение № 129/22.09.2015г. на ОИК – Хисаря.

     ОБЕЗСИЛВА издаденото от ОИК – Хисаря  Удостоверение № 123 / 22.09.2015г. за регистрация.

 1.  ЗАЛИЧАВА регистрацията на кандидатаза кмет на община Хисаря – Коста Стаменов Фърков предложен от ПАРТИЯ НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ, регистрирана с Решение № 128/22.09.2015г. на ОИК – Хисаря.

     ОБЕЗСИЛВА издаденото от ОИК – Хисаря Удостоверение №10 / 22.09.2015г. за регистрация.

28.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на кандидатите за кмет на община

(общински съветници/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)

(по чл. 87 , ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс)

 

 

Община/район/кметство

Партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет

Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите за общински съветници/кметове

№ на решението на ОИК за регистрация

Пореден № на вписване на кандидатската листа в бюлетината за гласуване

2

3

4

5

6

Хисаря

 

ПП „Единна Народна Партия”

 

Иван Николов Чавов

№ 96 /22.09.2015 г.

 

16

 

Хисаря

ПП„Българска Социалистическа Партия”

Димитър Иванов Кацарски

№ 71 /18.09.2015 г.

4

Хисаря

ПП „Български демократичен център”

Иван Димитров Иванов

№ 97/22.09.2015г.

3

Хисаря

ПП “ГЕРБ“

Пенка Йотова Ганева

№ 70/18.09.2015 г.

17

Хисаря

Местна коалиция „ Промяна”

Гатьо Тодоров Султанов

№ 98/22.09.2015г.

12

Хисаря

Коалиция от ПП „Народен съюз”

Петър Иванов Терзийски

№ 99/22.09.2015 г.

6

Хисаря

ПП „Партия на зелените”

Пенка Димитрова Дойкова

№ 100/22.09.2015 г.

14

Хисаря

 

ПП „Нова алтернатива”

 

Илия Василев Жилов

 

№ 119/22.09.2015 г.

8

Хисаря

 

ПП „Кауза България”

 

Велко Димитров Господинов

 

№ 124/22.09.2015 г.

5

Хисаря

 

ПП „Национален фронт за спасение на България”

 

Коста Стаменов Фърков

 

№ 128/22.09.2015 г.

18

 

Общинската избирателна комисия води отделен публичен регистър за кандидатите за общински съветници, за кандидатите за кметове на община, за кандидатите за кметове на кметство, а в градовете с районно деление – и за кандидатите за кмет на район.

Публичните регистри се обявяват на интернет страницата на съответната общинска избирателна комисия.

28.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на кандидатите за общински съветници

(общински съветници/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)

(по чл. 87 , ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс)

 

 

Пореден №

Община/район/кметство

Партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет

Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите за общински съветници/кметове

№ на решението на ОИК за регистрация

Пореден № на вписване на кандидатската листа в бюлетината за гласуване

1

2

3

4

5

6

1.

 

 

 

 

 

 

Хисаря

ПП

„Единна Народна Партия”

 

 

 

Иван Николов Чавов

№ 90/22.09.2015

 

 

 

 16

 

 

Мария Василева Шаралиева

Иванка Николова Тарева

Иван Севастиянов Ладжев

Светослав Николов Стефанов

Николета Стоянова Лаловска

Атанас Асенов Асенов

Иван Петков Петков

Тодорка Божкова Цокова

Недельо Танчев Халачев

 

 

2.

 

 

 

Хисаря

 

 

ПП

„Българска Социалистическа Партия”

Пенчо Тодоров Шапков

 

 

№ 86/18.09.2015

 

 

 

 

4

 

 

Ива Иванова Вълчева

Пенка Апостолова Рахова

Мария Петкова Мустакова

Ненка Николова Дойчевска

Нанка Костова Тарева

Веселина Велева Узунова

Илияна Петрова Арабска

Данчо Тодоров Кощилаков

Иван Цончев Славчевски

Стоил Минчев Минчев

Златю Илиев Гаръбски

Георги Минчев Лютов

Станислав Ненков Мерджанов

Стоянка Генова Христева

Марин Георгиев Кукуванов

Иван Рангелов Иванов

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Хисаря

 

 

 

 

ПП “ГЕРБ“

Пенка Йотова Ганева

 

 

 

 

№ 85/18.09.2015

 

 

17

Бойко Цветанов Гавраилов

Александър Тонев Александров

Стоян Ненчев Найденов

Виделина Николова Попова

Васил Георгиев Пендев

Диян Илиев Китин

Иванка Цокова Сълова

Пеньо Димитров Бегов

Красимир Михайлов Кирилов

Пена Йорданова Петрова

Стоянка Иванова Райчинова

Сашка Петрова Имирска

Светозар Аврамов Дюлгярски

Иван Александров Димов

Тодор Иванов Тодоров

Николай Андреев Пирянков

 

4.

 

Хисаря

 

ПП „Български демократичен център”

Иван Димитров Иванов

 

№ 91/22.09.2015

 

3

Хрисо Ангелова Стеева

Христо Иванов Рачев

Илко Великов Великов

Венилин Стоянов Кочанков

Величко Тодоров Величков

Стоян Ненов Драгоев

Стойно Петров Стойнов

Йорданка Костадинова Нешева

Видол Николов Телкеджийски

Генчо Костадинов Гиздев

5.

Хисаря

ПП „Национално движение за права и свободи”

Митко Димитров Матов

№ 92/22.09.2015

 

 

15

 

Александър Василев Тодоров

Ангел Валентинов Йорданов

Елена Миткова Асенова

6.

Хисаря

МК „Промяна”

Гатьо Тодоров Султанов

 

№ 93/22.09.2015

 

12

Найден Павлов Павлов

Стефан Димитров Недевски

Елена Ненова Видева

Цветозара Иванова Данчева

Матея Кръстев Гудев

Дончо Ненов Топалов

Иванка Петрова Богунска

Атанас Симонов Пискачев

Йордан Стефанов Стефанов

Златко Танов Паунски

Галина Иванова Богоева

Димитър Иванов Серкьов

Илин Куманов Пенчев

Иван Дочев Иванов

7.

Хисаря

Коалиция от ПП „Народен съюз”

Петър Иванов Терзийски

 

№ 94/22.09.2015

 

6

Николай Макавеев Денков

Димитър Георгиев Стойчев

Тодор Ангелов Асенов

8.

Хисаря

МК „ Коалиция за Хисар”

Атанас Петров Куковски

 

№95/22.09.2015

 

13

Славчо Младенов Иванов

Рангел Емилев Спасов

Мария Миткова Костова

Станьо Данчев Цоковски

Нели Петрова Гергевска

Георги Фабиянов Камбурски

Борис Иванов Витев

Джован Венков Чемишанов

Лора Матеева Имирска

Владимир Христов Топалов

Кристиана Милкова Кунова

Геро Иванов Начев

Марко Лазаров Попов

Милко Георгиев Хаджиев

Костадин Стефанов Узунов

Панайот Янков Маринов

9.

Хисаря

ПП „Партия на зелените”

Пенка Димитрова Дойкова

№ 120/22.09.2015

 

14

Вълко Минчев Макавеев

Георги Николов Пирянков

Тони Вълкова Илиева

Боянка Иванова Иванова

Иван Тонов Главчев

Юлиян Бориславов Бадилов

Митко Илиев Пенчев

Любен Бинов Акaлийски

10.

Хисаря

ПП „Нова алтернатива”

Илия Василев Жилов

№ 121/22.09.2015

8

Янка Макавеева Паспалска

11.

Хисаря

ПП „Атака”

Атанас Францов Маргин

№122/22.09.2015

19

Латинка Атанасова Драгоева

Драган Здравков Узунов

12.

Хисаря

ПП „Кауза България”

Велко Димитров Господинов

№ 123/22.09.2015

 

5

Йонка Радева Дишкелова

Виолета Димова Иванова

Димитър Иванов Писков

Митко Колев Асенов

Николай Стоев Стоев

Цветан Стоянов Пармаков

13.

Хисаря

ПП „Движение напред България”

Юри Алексиев Пашов

 

№ 125/22.09.2015

 

1

Михаил Живков Каменов

Методи Асенов Асенов

Стоян Божилов Стоянов

 

Мариана Юлианова Стоянова

14.

Хисаря

ПП „Движение 21”

Вяра Гришина Зафирова

№ 126/22.09.2015

 

2

Димитър Георгиев Божинов

Калина Георгиева Петрова

15.

Хисаря

ПП Национален фронт за спасение на България” „

Коста Стаменов Фърков

 

№ 129/22.09.2015

 

 

18

Богдана Богданова Краева

Росица Ганчева Стефанова

Коста Николов Каракитуков

Еньо Недялков Зяпков

Ненко Видолов Костов

Ганчо Стоянов Найденов

Атанаска Стоева Андонова

Владимир Димитров Христев

Танчо Спасов Пройчев

Стоян Илиев Велков

Димитър Николаев Радев

 

 

Общинската избирателна комисия води отделен публичен регистър за кандидатите за общински съветници, за кандидатите за кметове на община, за кандидатите за кметове на кметство, а в градовете с районно деление – и за кандидатите за кмет на район.

Публичните регистри се обявяват на интернет страницата на съответната общинска избирателна комисия.

25.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 ХИСАРЯ

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на кандидатите за кмет на кметство с. Черничево

(общински съветници/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)

(по чл. 87 , ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс)

 

Пореден №

Община/район/кметство

Партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет

Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите за общински съветници/кметове

№ на решението на ОИК за регистрация

Пореден № на вписване на кандидатската листа в бюлетината за гласуване

1

2

3

4

5

6

 1.  

с. Черничево

ПП„Българска Социалистическа Партия”

Цонка Василева Йончева

№ 84/18.09.2015г.

4

2.

с. Черничево

ПП “ГЕРБ“

Богдан Иванов Иванов

№ 78/18.09.2015г

17

3.

с. Черничево

Местна коалиция „Промяна”

Иван Дочев Иванов

№ 108/22.09.2015г

12

 

Общинската избирателна комисия води отделен публичен регистър за кандидатите за общински съветници, за кандидатите за кметове на община, за кандидатите за кметове на кметство, а в градовете с районно деление – и за кандидатите за кмет на район.

Публичните регистри се обявяват на интернет страницата на съответната общинска избирателна комисия.

 

25.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 ХИСАРЯ

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на кандидатите за кмет на кметство с. Старосел

 (общински съветници/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)

(по чл. 87 , ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс)

 

Пореден №

Община/район/кметство

Партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет

Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите за общински съветници/кметове

№ на решението на ОИК за регистрация

Пореден № на вписване на кандидатската листа в бюлетината за гласуване

1

2

3

4

5

6

1. 

с. Старосел

ПП “ГЕРБ“

Иван Петков Жутев

№ 79/18.09.2015г

17

2.

с. Старосел

Местна коалиция „Промяна”

Матея Кръстев Гудев

№ 110/22.09.2015г

12

3.

с. Старосел

Местна коалиция „Коалиция за Хисар”

Минчо Николаев Тодоров

№ 113/22.09.2015г

13

4.

с. Старосел

ПП „Обединена социалдемокрация”

Стефан Асенов Кехайов

№ 116/22.09.2015г

7

5.

с. Старосел

ПП „Партия на зелените”

Нено Геров Мавров

№ 117/22.09.2015г

14

 

Общинската избирателна комисия води отделен публичен регистър за кандидатите за общински съветници, за кандидатите за кметове на община, за кандидатите за кметове на кметство, а в градовете с районно деление – и за кандидатите за кмет на район.

Публичните регистри се обявяват на интернет страницата на съответната общинска избирателна комисия.

 

25.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 ХИСАРЯ

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на кандидатите за кмет на кметство с. Старо Железаре

 (общински съветници/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)

(по чл. 87 , ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс)

 

Пореден №

Община/район/кметство

Партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет

Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите за общински съветници/кметове

№ на решението на ОИК за регистрация

Пореден № на вписване на кандидатската листа в бюлетината за гласуване

1

2

3

4

5

6

1.

с. Старо Железаре

ПП„Българска Социалистическа Партия”

Илия Тонов Тонов

№ 82/18.09.2015г г.

4

2.

с. Старо Железаре

Коалиция „Българска Радикална Левица”

Мария Петрова Каранфилова

№ 106/22.09.2015г

9

3.

с. Старо Железаре

ПП „Национално движение за права и свободи”

Александър Василев Тодоров

№ 107/22.09.2015г

15

 

 

Общинската избирателна комисия води отделен публичен регистър за кандидатите за общински съветници, за кандидатите за кметове на община, за кандидатите за кметове на кметство, а в градовете с районно деление – и за кандидатите за кмет на район.

Публичните регистри се обявяват на интернет страницата на съответната общинска избирателна комисия.

 

25.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 ХИСАРЯ

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на кандидатите за кмет на кметство с. Паничери

(общински съветници/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)

(по чл. 87 , ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс)

 

Пореден №

Община/район/кметство

Партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет

Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите за общински съветници/кметове

№ на решението на ОИК за регистрация

Пореден № на вписване на кандидатската листа в бюлетината за гласуване

1

2

3

4

5

6

1.

с. Паничери

ПП „Български демократичен център”

Петко Марков Пашкулов

№ 104/22.09.2015г

3

2.

с. Паничери

ПП “ГЕРБ“

Мария Котова Мутафчийска

№ 77/18.09.2015г

17

3.

с. Паничери

Местна коалиция „Промяна”

Цветозара Иванова Данчева

№ 109/22.09.2015г

12

4. 

с. Паничери

Местна коалиция „Коалиция за Хисар”

Неда Димова Топузлийска

№ 112/22.09.2015г

13

 

Общинската избирателна комисия води отделен публичен регистър за кандидатите за общински съветници, за кандидатите за кметове на община, за кандидатите за кметове на кметство, а в градовете с районно деление – и за кандидатите за кмет на район.

Публичните регистри се обявяват на интернет страницата на съответната общинска избирателна комисия.

 

25.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 ХИСАРЯ

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на кандидатите за кмет на кметство с. Ново Железаре

 (общински съветници/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)

(по чл. 87 , ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс)

 

Пореден №

Община/район/кметство

Партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет

Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите за общински съветници/кметове

№ на решението на ОИК за регистрация

Пореден № на вписване на кандидатската листа в бюлетината за гласуване

1

2

3

4

5

6

1. 

с. Ново Железаре

ПП„Българска Социалистическа Партия”

Станислав Ненков Мерджанов

№ 83/18.09.2015г г.

4

2. 

с. Ново Железаре

ПП “ГЕРБ“

Петър Атанасов Ненов

№ 76/18.09.2015г

17

3.

с. Ново Железаре

ПП „Партия на зелените”

Рангел Илиев Китенски

№ 118/22.09.2015г

14

 

Общинската избирателна комисия води отделен публичен регистър за кандидатите за общински съветници, за кандидатите за кметове на община, за кандидатите за кметове на кметство, а в градовете с районно деление – и за кандидатите за кмет на район.

Публичните регистри се обявяват на интернет страницата на съответната общинска избирателна комисия.

 

25.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 ХИСАРЯ

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на кандидатите за кмет на кметство с. Михилци

 (общински съветници/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)

(по чл. 87 , ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс)

 

Пореден №

Община/район/кметство

Партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет

Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите за общински съветници/кметове

№ на решението на ОИК за регистрация

Пореден № на вписване на кандидатската листа в бюлетината за гласуване

1

2

3

4

5

6

1.

с. Михилци

Инициативен комитет

Божана Янколова Пампурова

№ 88/18.09.2015 г.

10

2.

с. Михилци

 

ПП „Български демократичен център”

 

Лазар Георгиев Грамов

 

№105/22.09.2015г

3

 

Общинската избирателна комисия води отделен публичен регистър за кандидатите за общински съветници, за кандидатите за кметове на община, за кандидатите за кметове на кметство, а в градовете с районно деление – и за кандидатите за кмет на район.

Публичните регистри се обявяват на интернет страницата на съответната общинска избирателна комисия.

 

25.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 ХИСАРЯ

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на кандидатите за кмет на кметство с. Мало Крушево

 (общински съветници/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)

(по чл. 87 , ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс)

 

Пореден №

Община/район/кметство

Партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет

Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите за общински съветници/кметове

№ на решението на ОИК за регистрация

Пореден № на вписване на кандидатската листа в бюлетината за гласуване

1

2

3

4

5

6

1.

с. Мало Крушево

ПП „Български демократичен център”

Панчо Генов Христов

 

№ 102/22.09.2015г

3

2.

с. Мало Крушево

ПП “ГЕРБ“

Недялка Иванова Кирева

№ 75/18.09.2015г

17

3. 

с. Мало Крушево

ПП „Единна Народна Партия”

Тодор Иванов Иванов

№ 101/22.09.2015г

16

 

Общинската избирателна комисия води отделен публичен регистър за кандидатите за общински съветници, за кандидатите за кметове на община, за кандидатите за кметове на кметство, а в градовете с районно деление – и за кандидатите за кмет на район.

Публичните регистри се обявяват на интернет страницата на съответната общинска избирателна комисия.

25.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 ХИСАРЯ

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на кандидатите за кмет на кметство с.Кръстевич

 (общински съветници/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)

(по чл. 87 , ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс)

 

Пореден №

Община/район/кметство

Партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет

Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите за общински съветници/кметове

№ на решението на ОИК за регистрация

Пореден № на вписване на кандидатската листа в бюлетината за гласуване

1

2

3

4

5

6

1. 

с. Кръстевич

ПП„Българска Социалистическа Партия”

Румен Иванов Айвазов

№ 80/18.09.2015г.

4

2.

с. Кръстевич

ПП “ГЕРБ“

Тодор Димитров Стоев

№ 73/18.09.2015г

17

3.

с. Кръстевич

Местна коалиция „Коалиция за Хисар”

Костадин Стефанов Узунов

№ 115/22.09.2015г

13

 

Общинската избирателна комисия води отделен публичен регистър за кандидатите за общински съветници, за кандидатите за кметове на община, за кандидатите за кметове на кметство, а в градовете с районно деление – и за кандидатите за кмет на район.

Публичните регистри се обявяват на интернет страницата на съответната общинска избирателна комисия.

 

25.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ХИСАРЯ

 

 ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на кандидатите за кмет на кметство с. Красново

(общински съветници/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)

(по чл. 87 , ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс)

 

Пореден №

Община/район/кметство

Партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет

Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите за общински съветници/кметове

№ на решението на ОИК за регистрация

Пореден № на вписване на кандидатската листа в бюлетината за гласуване

1

2

3

4

5

6

 1.

с. Красново

ПП„Българска Социалистическа Партия”

Цвятко Петров Истилянов

№ 81/18.09.2015г.

4

2.

с. Красново

ПП „Български демократичен център”

Владимир Данчев Сивков

 

№ 103/22.09.2015г

3

3.

с. Красново

ПП “ГЕРБ“

Иван Костов Бабаджанов

№ 74/18.09.2015г

17

4. 

с. Красново

Местна коалиция „Промяна”

Ненчо Атанасов Яков

№ 111/22.09.2015г

12

5.

с. Красново

Местна коалиция „Коалиция за Хисар”

Танчо Николов Шапкаров

№ 114/22.09.2015г

13

6. 

с. Красново

ПП „Движение 21”

Димитър Георгиев Божинов

№ 127/22.09.2015г

2

 

Общинската избирателна комисия води отделен публичен регистър за кандидатите за общински съветници, за кандидатите за кметове на община, за кандидатите за кметове на кметство, а в градовете с районно деление – и за кандидатите за кмет на район.

Публичните регистри се обявяват на интернет страницата на съответната общинска избирателна комисия.

 

Календар

Решения

 • № 245 / 08.02.2018

  относно: ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА на общински съветник Пенка Йотова Ганева, избрана от листата на ПП ГЕРБ и обявяването на избран за общински съветник следващия в листата кандидат

 • № 244 / 22.10.2016

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на НЕНКО ВИДОЛОВ КОСТОВ, общински съветник в община Хисаря от партия НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ и обявяване за избран следващия от листата

 • № 217 / 21.12.2015

  относно: Разглеждане на писмо на 18.12.2015г. от ЦИК с изх.№ МИ – 06 – 939/18.12.15 г., касаещо предприемане на действия по чл. 30, ал.4 от ЗМСМА.

всички решения