Общинска избирателна комисия Хисаря


РЕШЕНИЕ
№ 245
Хисаря, 08.02.2018

ОТНОСНО: ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА на общински съветник Пенка Йотова Ганева, избрана от листата на ПП ГЕРБ и обявяването на избран за общински съветник следващия в листата кандидат

          В ОИК ХИСАР е постъпило Уведомително писмо вх. № 1/26.01.2018 г. от Председателя на Общинския съвет – гр. Хисаря на основание чл. 30, ал. 4, т. 5 от ЗМСМА. В същото са изложени фактически твърдения, че общинския съветник Пенка Йотова Ганева е отсъствала през последната календарна година, а именно от 01.01.2017г. до 31.12.2017г. шест пъти, проведени на следните дати: 21.03.2017г, 18.04.2017г., 10.07.2017г., 05.09.2017г., 19.12.2017г., 20.12.2017г. Към уведомлението са приложени следните документи: 1.Списък за присъствието на общинските съветници в община Хисаря на заседанията на съвета, проведено на 21.03.2017г.; 2. Списък за присъствието на общинските съветници в община Хисаря на заседанията на съвета, проведено на 18.04.2017г.; 3. Списък за присъствието на общинските съветници в община Хисаря на заседанията на съвета, проведено на 10.07.2017г.; 4. Списък за присъствието на общинските съветници в община Хисаря на заседанията на съвета, проведено на 05.09.2017г.; 5. Списък за присъствието на общинските съветници в община Хисаря на заседанията на съвета, проведено на 19.12.2017г.;  6.Списък за присъствието на общинските съветници в община Хисаря на заседанията на съвета, проведено на 20.12.2017г.; 7. Служебна бележка  от Областна Дирекция Пловдив с вх. № 23.01.2018г. удостоверяваща служебната ангажираност на съветника Пенка Йотова Ганева на датите: 18.04.2017г, 05.09.2017г. и 19.12.2017г.,

      На основание чл. 30, ал. 6 от ЗМСМА и Решение № 3054/01.02.2016 г. на ЦИК, гр. София е изпратено   писмено уведомление до общинския съветник Пенка Йотова Ганева за постъпилото уведомление от председателя на Общински съвет – Хисар  и приложените към същото документи, като общинският съветник е уведомен за възможността да представи писмено възражение пред ОИК Хисар в тридневен срок от получаване на същото. В ОИК Хисаря е постъпило Възражение вх. № 2/05.02.2018 г. от Общинския съветник Пенка Йотова Ганева против Уведомително писмо вх. № 1/26.01.2018 г. от Председателя на Общинския съвет – гр. Хисаря на основание чл. 30, ал. 4, т. 5 от ЗМСМА.

      Във връзка с горното и след като бяха обсъдени  събраните по преписката писмени доказателства, както и възражението, подадено от общинския съветник Пенка Йотова Ганева и проведеното гласуване, и след като взе предвид разпоредбата на чл. 85, ал. 4, пр. 2  от Изборния Кодекс, както и на основание чл. 87 от ИК, във връзка с т. I от Решение № 3054 – МИ/01.02.2016 г. на ЦИК, във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 5, от ЗМСМА, ОИК ХИСАРЯ

 

Р Е Ш И:

 

       1. ОТХВЪРЛЯ направеното предложение за ПРЕКРАТЯВАНЕ ПРЕДСРОЧНО ПЪЛНОМОЩИЯТА на общински съветник Пенка Йотова Ганева, избрана от листата на ПП ГЕРБ и обявяването на избран за общински съветник следващия в листата кандидат, тъй като  липсва необходимото мнозинство две трети от присъстващите членове на комисията.

       На основание чл. 30, ал. 8 от ЗМСМА решението подлежи на оспорване по реда на чл. 459 от ИК пред съответния административен съд, в 7-дневен срок от обявяването му.

       Препис от настоящето решение да се изпрати на Председателя на Общински съвет Хисаря в тридневен срок от влизането му в сила.

 

 

Председател: Костадин Атанасов Атанасов

Секретар: Минка Мануилова Рахова

* Публикувано на 08.02.2018 в 16:46 часа

Календар

Решения

  • № 245 / 08.02.2018

    относно: ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА на общински съветник Пенка Йотова Ганева, избрана от листата на ПП ГЕРБ и обявяването на избран за общински съветник следващия в листата кандидат

  • № 244 / 22.10.2016

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на НЕНКО ВИДОЛОВ КОСТОВ, общински съветник в община Хисаря от партия НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ и обявяване за избран следващия от листата

  • № 217 / 21.12.2015

    относно: Разглеждане на писмо на 18.12.2015г. от ЦИК с изх.№ МИ – 06 – 939/18.12.15 г., касаещо предприемане на действия по чл. 30, ал.4 от ЗМСМА.

всички решения