13.03.2016

Съобщение

Назначените членове на секционни избирателни комисии за провеждане  на първи тур на новите избори за   кмет на кметство в с. Ново Железаре, проведен на 13.03.2016г., продължават да изпълняват функциите и задълженията си по провеждане на изборите и при  втори тур- 20.03.2016г.

            ОИК умолява политическите субекти да уведомят представителите си в СИК.

17.02.2016

Съобщение

ОИК –Хисар, напомня относно следното:

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници. Публичен регистър на застъпниците.

 1. Застъпниците се регистрират в Общинска избирателна комисия – Хисар всеки работен ден от 09:00 до 12:00 часа до 11.03.2016 включително чрез:

-   Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 68-МИ от изборните книжа), подадено до 11 март 2016 г. - един ден преди изборния ден. Заявлението се подписва от представляващия/те партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

-  Към заявлението задължително се представя списък по образец на хартиен носител в единекземпляр (Приложение № 68-МИ от изборните книжа) и на технически носител в електронен вид excel формат. Списъкът се подписва от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

 1.  Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа, могат да подават допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване изискванията на т. 1 от настоящото решение. Заявлението следва да отговаря на изискванията по т. 1. и се завежда се във Входящия регистър на заявленията за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници на страница втора от същия.
 2. Общинската избирателна комисия приема решение за регистрация и издава удостоверения на регистрираните застъпници. Застъпниците се легитимират с издаденото удостоверение за периода от регистрирането им до обявяването на резултатите от изборите, съответно втория тур на избор за кмет където такъв е произведен, а в изборния ден и с утвърдения отличителен знак.
 3. Всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район.
 4. Заместващите застъпници се регистрират в съответната ОИК до изборния ден по реда на т. 4 чрез предложение по образец(Приложение № 69-МИ от изборните книжа) и на технически носител в електронен вид excel формат.
06.02.2016

Съобщение

ИЗБИРАТЕЛНО ПРАВО НА ГРАЖДАНИТЕ

КОИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ИМАТ ПРАВО ДА ИЗБИРАТ И ГЛАСУВАТ В НОВИТЕ И ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ на 13 март 2016 г.

          На 13.03.2016 г. при произвеждане на нови и частични избори за кметове на кметства има право да гласува български гражданин, който:

- е навършил 18 години към изборния ден включително;

- не е поставен под запрещение; - не изтърпява наказание лишаване от свобода;

- към 12.09.2015 г. има адресна регистрация по постоянен и по настоящ адрес на територията на страната и поне единият от адресите е на територията на кметството, което означава:

а) постоянен и настоящ адрес на територията на кметството, в което ще гласува, или

б) постоянен адрес на територията на кметството, в което ще гласува, и настоящ адрес на територията на друго населено място в Република България, или

в) към 12.09.2015 г. има настоящ адрес на територията на кметството, в което ще гласува, и постоянен адрес на територията на друго населено място в Република България.

В този случай, за да бъде допуснат да гласува, избирателят трябва да е поискал до 27.02.2016 г. пред администрацията на съответното кметство по настоящ адрес вписване в избирателния списък по настоящ адрес. В случаите на букви „а“ и „б“ избирателят се включва в избирателния списък от общинската администрация.

          В случаите на буква „в“ избирателят се включва в избирателния списък след подаване от него на заявление (Приложение № 12-МИ) за гласуване по настоящ адрес. Избирател с настоящ адрес на територията на кметството, който не е подал заявление до 27.02.2016 г., не може да бъде дописван в избирателния списък в деня на изборите от СИК. Избирател, който е променил адресната си регистрация след 12.09.2015 г., няма право да гласува в населеното място по новата си регистрация, ако там се произвеждат избори, но може да гласува в населеното място по предишната си адресна регистрация, ако там се произвеждат избори. 2 Гласуването в нарушение на Изборния кодекс и изброените по- горе права представлява престъпление по чл 168 от НК, което се наказва с пробация до шест месеца или с глоба от сто до триста лева.

          КОИ ГРАЖДАНИ НА ДРУГА ДЪРЖАВА – ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ИМАТ ПРАВО ДА ГЛАСУВАТ В НОВИТЕ И ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ на 13 март 2016 г.

Може да гласува и гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който: - е навършил 18 години към изборния ден включително; - не е поставен под запрещение; - не изтърпява наказание лишаване от свобода; - не е лишен от правото да избира в държавата-членка на която е гражданин; - има статут на постоянно или продължително пребиваване в Република България, подал е декларация в общинската администрация да бъде вписан в избирателния списък по адрес на пребиваване или е гласувал на предходните местни избори и няма промяна на декларираните обстоятелства, като: адресът му на пребиваване е на територията на кметството, в което ще гласува, към 12.09.2015 г. включително. Повече информация можете да намерите на интернет страницата на ЦИК в раздел „Нови избори“ (https://www.cik.bg/bg/111) и раздел „Частични избори“ (https://www.cik.bg/bg/112).

04.02.2016

Съобщение

Общинска избирателна комисия Хисаря, определи дата за провеждане на жребий за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетината за новите избори за кмет на кметство  13.03.2016 г., както следва: 10 февруари 2016 г. (сряда) от 16.30 часа в заседателната зала на Община Хисаря. В жребия участват независимите кандидати, партиите, коалициите и местните коалиции, регистрирали в ОИК Хисаря, кандидати за участие в новите  избори за кмет на кметство на 13.03.2016 г.Тегленето на жребия ще се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрираните от тях кандидати за участие новите избори за кмет на кметство  на 13.03.2016 г., наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване.

29.01.2016

Съобщение

      Началният срок за подаване на документи за регистрация на на кандидатски листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК –Хисаря за участие в новите  изборите за общински съветници и кметове на 13 март  2016 г. е 01 февруари  2016 г., 9.00 ч. Документите се приемат всеки календарен ден от 9.00 до 17.00 ч. Крайният срок за подаване на документи за регистрация е 09 февруари 2016 г. не по късно от 18.00 ч. Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до 3 дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 18.00 ч.на  09 февруари 2016 г.

26.01.2016

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНА  ХИСАРЯ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

 

ЗА НОВИТЕ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО НА 13.03.2016г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

      Началният срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в Общинска избирателна комисия в община Хисаря за участие в новите избори за общински съветници и кметове на 13 март 2016 г. е 28 януари 2016 г., 9.00 ч. Документите се приемат всеки календарен ден от 9.00 до 17.00 ч. Крайният срок за подаване на документи за регистрация е 01 февруари  2016 г. не по късно от 18.00 ч. Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия. ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до 3 дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 18.00 ч. на 01 февруари 2016г.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 243 / 25.04.2016

  относно: Достъп до запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от предшестващи избори

 • № 242 / 20.03.2016

  относно: Обявяване резултататие от протокола на секционната комисия за избран кмет след проведени нови избори- втори тур за кмет на кметство с. Ново Железаре на 20 март 2016 г.

 • № 241 / 20.03.2016

  относно: постъпила жалба с вх. № 56/20.03.2016 в 15:56 ч. от Йордана Стоилова Добринска за това, че не е допусната от председателя на СИК с. Ново Железаре да гласува с придружител. Иска спешна намеса от ОИК Хисаря да гласува с посочен от нея придружител.

всички решения