Общинска избирателна комисия Хисаря


РЕШЕНИЕ
№ 166-МИ
Хисаря, 05.11.2023

ОТНОСНО: Приемане на решение за извършване на проверка, възложена от ЦИК с Писмо с изх. №МИ-15-1298/03.11.2023г.

Предвид Искане заведено с вх. №114/02.11.2023г. във вх. регистър на ОИК Хисаря, постъпило от Началник на РУ Хисаря при ОД на МВР Пловдив, с което, във връзка с извършвана проверка по преписка №273000-5573/02.11.2023г. По описа на РУ Хисаря и ПП №13023/2023г. по описа на РП Пловдив, се иска:

 1. Да бъде предоставено заверено копие от Протокола за извършена проверка, след като бъде отворен плика с отрязъци от бюлетини от СИК 16370021 с. Мало Крушево, общ. Хисаря;
 2. Да бъде предоставено заключение от длъжностно лице към ОИК Хисаря, дали съществуват съмнения в достоверността и истинността на намерените документи, като се посочи има ли данни същите да са издадени в разрез с изборното законодателство и да са генерирани допълнителни гласове без да е било извършено гласуване.
 3. Да бъде предоставено копие от Решение №128-МИ/30.01.2023г., както и др. документи, имащи отношение по случая.

            Както и предвид Указания, дадени от ЦИК с писмо с изх. №МИ-15-/1298/03.11.2023г., с вх. №124/04.11.2023г. във вх. регистър на ОИК Хисаря,

След като в 18:38 часа, ОИК Хисаря прие от представител на общинска администрация Хисаря запечатан бял плик от СИК 163700021, формат А4, със залепен в левия горен ъгъл, печатен надпис гласящ: „ПЛИК  ОТРЯЗЪЦИ С НОМЕРАТА НА БЮЛЕТИНИТЕ“,

 

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 34 от ИК, Общинската избирателна комисия в община Хисаря, област Пловдив,

 

Р Е Ш И:

 

 1. Приетият от общинска администрация Хисаря запечатан бял плик от СИК 163700021, формат А4, със залепен в левия горен ъгъл, печатен надпис гласящ: „ПЛИК ОТРЯЗЪЦИ С НОМЕРАТА НА БЮЛЕТИНИТЕ“, да се разпечата в присъствието на всички членове на ОИК Хисаря .
 2. Да се извърши проверка, като се установи съдържанието на плика, да се преброят отрязъците от хартиени бюлетини и да се опишат фабричните номера.
 3. Да се състави протокол за извършените действия от ОИК Хисаря, в който да се опише основанието за разпечатване на плика, място, дата и час установеното съдържание на плика, броят и фабричните номера на отрязъците. Протоколът да се води от Секретаря на Комисията – Диана Дишлиева, да се подпише от присъстващите членове на Комисията и да се подпечата с печата на Комисията.
 4. След извършване на действията по т. 3 от настоящото решение полученият и разпечатан на основание т. 1 от настоящото решние бял плик от СИК 163700021, формат А4, със залепен в левия горен ъгъл, печатен надпис гласящ: „ПЛИК  ОТРЯЗЪЦИ С НОМЕРАТА НА БЮЛЕТИНИТЕ“ да се запечата, да се подпише от всички присъстващи членове на ОИК ХИСАРЯ и да се подпечата с печата на Комисията.
 5. Въз основа на установеното съдържание на плика да се приеме становище от ОИК.
 6. Становището по т. 4 от настоящото Решение, заверени преписи от Протокола по т. 3 от същото, както и всички други относими документи, в това число запечатания плик с отрязъците по т. 4 от настоящото решение да се предадат от председателя, секретаря и член на ОИК срещу вх. номер в РУ на МВР Хисаря.
 7. Протоколът по т. 3 и Становището по т. 4 от настоящото решение са неразделна част от същото.

Решението може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 88 от ИК.

Приложения:

 1. Протокол №1:
 2. Становище във връзка с Искане заведено с вх. №114/02.11.2023г. във вх. регистър на ОИК Хисаря, постъпило от Началник на РУ Хисаря при ОД на МВР Пловдив, във връзка с извършвана проверка по преписка №273000-5573/02.11.2023г. По описа на РУ Хисаря и ПП №13023/2023г. по описа на РП Пловдив и Указания, дадени от ЦИК с писмо с изх. №МИ-15-/1298/03.11.2023г., с вх. №124/04.11.2023г. във вх. регистър на ОИК Хисаря.

Председател: Мария Димитрова Пенева

Секретар: Диана Илиева Дишлиева

* Публикувано на 06.11.2023 в 00:54 часа

Календар

Решения

 • № 174-МИ / 16.11.2023

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подаване на оставка по смисъла на чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА и обявяване на избран за общински съветник, следващият в листата на съответната ПП/КП

 • № 173-МИ / 06.11.2023

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради избирането му за кмет на Община Хисаря и обявяване за избран на следващия кандидат в листата на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

 • № 172-МИ / 06.11.2023

  относно: Приключване работа на Изчислителния пункт в Община Хисаря от Общинска избирателна комисия – Хисаря.

всички решения